Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma matkustajavirtojen ohjauksesta

Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla matkustajia ohjataan kulkemaan liikennevälineisiin ja sieltä pois mahdollisimman väljästi. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä matkustajien nähtävillä. Suunnitelma on pyynnöstä esitettävä kunnalle, aluehallintovirastolle ja Liikenne- ja viestintävirastolle.

1. Suunnitelma tilojen käytöstä

Tartuntatautilaki (58 c § 6 momentti) velvoittaa kuljetus- tai liikennepalvelun palveluntarjoajaa ja tilanhaltijoita yhdessä järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja siellä liikkuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Matkustajien oleskelu tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy ohjeistaa matkustajiaan pitämään riittävät turvavälit siirryttäessä ajoneuvoon, sisällä ajoneuvossa sekä ajoneuvosta poistuttaessa muiden kuin omaan matkaseurueeseen kuuluvien henkilöiden välillä. Kuljettajiamme on ohjeistettu seuraamaan silmämääräisesti välimatkan toteutumista ja ohjeistamaan tarvittaessa matkustajia välimatkan pidentämiseen. Emme pysty kuitenkaan valvomaan etäisyyksien toteutumista ennen ajoneuvon saapumista pysäkkialueelle. Ruuhka-aikoina yksittäisillä Tunturikeskuksien tai kaupunkien pysäkeillä ei väljyysvaatimus välttämättä toteudu rajallisen tilan takia liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Ns. matkustajaterminaaleissa (linja-autoasemilla) pysäkkialueilla on pääsääntöisesti runsaasti tilaa turvavälien säilyttämiseen ja korona-aikana matkustajamäärien pienennettyä väljyys onnistutaan säilyttämään varsin hyvin. Oy Matkahuolto Ab huolehtii väljyysvaatimusten informoinnista hallinnoimillaan asemilla.

J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy ohjeistaa matkustajiaan pukemaan kasvomaskit hyvissä ajoin ennen ajoneuvoon siirtymistä, joten maskit suojaavat matkustajia jo ajoneuvoon siirtymisvaiheessa. Lisäksi pyydämme matkustajia laittamaan itse matkatavarat auton ruumaan, jolloin vähennämme ristikkäistä liikkumista ajoneuvon läheisyydessä. Tarvittaessa kuljettajamme kyllä auttavat matkatavaroiden kanssa. Busseissa on myös saatavilla maskeja matkustajille.

Bussit siivotaan päivittäin ja tehostetusti.

Busseissamme on saatavilla käsidesiä etuoven yhteydessä sekä auton wc:ssä. Ohjeistamme matkustajia sijoittumaan mielellään penkkirivin ikkunan puoleisille penkeille sekä ainoastaan samaan seurueeseen kuuluvia henkilöitä matkustamaan vierekkäin. Suosittelemme vahvasti kasvosuojaimen käyttämistä. Busseissamme on myös opasteita kasvomaskien käytöstä. Lisäksi suosittelemme nettilipulla matkustamista. Mahdollisia kapasiteettirajoitteita ennakoiden olemme päättäneet, että takaamme ainoastaan nettilipulla matkustaville varman pääsyn bussiin.

2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan kuljetus- tai liikennepalvelun palveluntarjoaja ja tilojen hallinnasta vastaavan on yhdessä huolehdittava, että

  1. Matkustajien oleskelu ja liikkuminen liikennevälineestä on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa riittävät turvavälit
  2. Matkustajille on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desinfioimiseen
  3. Matkustajille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin
  4. Matkustajien käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  5. Matkustajia ohjataan liikennevälineeseen siirtymisessä ja sieltä poistumisessa

Traficom on laatinut ohjeen kuljetus- tai liikennepalvelun palveluntarjoajille ja tilanhaltijoille xx.3.2021. Ohjeistus löytyy Traficomin verkkosivuilta:

Muuta huomioitavaa

Palveluntarjoajan on liitettävä suunnitelma osaksi liikenteen palveluista annetun lain 18, 18 a, 58, 66 tai 129 §:n tai Ahvenanmaan maakunnan vastaavan lainsäädännön nojalla laatimaansa suunnitelmaa.

Lisätietoja

koronaneuvonta@traficom.fi

Liikenne ja viestintäviraston yhteystiedot (www.traficom.fi)